2022 оны жилийн төсөв

                                                                                                                       2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨСӨВ

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
1 Сумын ЗДТГ 308,217.80 308,217.80 308,480.70 262.90  
2 Сумын ИТХ 78,114.40 78,114.40 71,070.90 -7,043.50  
3 Сумын Баг 87,740.60 87,740.60 87,502.80 -237.80  
4 Сумын Соёл спортын төв 96,458.00 96,458.00 102,172.50 5,714.50  
5 2022 оны төсвийн жилд шийдвэрлэх шаардлагатай бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт 109,150.00 109,150.00 109,150.00 -  
6 ТЗШ-н тогтмол 303,697.80 303,697.80 233,124.00 -70,573.80  
  Орон нутгийн нийт дүн 983,378.60 983,378.60 911,500.90    
7 Сумын ЕБС - - - -  
8 Сумын Цэцэрлэг - - - -  
9 Сумын Эрүүл мэндийн төв - - - -  
  ТЗШ-ийн дүн - - - -  
10 ОНХСан 169,812.30 169,812.30 156,277.30 -13,535.00  
11 ОНХСан малын тоо толгойн татвар 78,500.00 78,500.00 78,500.00    
12 ОНХСан урьд оны үлдэгдэл 30,000.00 30,000.00 30,000.00    
13 Сум хөгжүүлэх сан 77,600.00 77,600.00 77,600.00 -  
  Тусгай сангийн орлого 355,912.30 355,912.30 342,377.30    
  НИЙТ ДҮН 1,339,290.90 1,339,290.90 1,253,878.20 -85,412.70  
             
             
2022-10-03 10:38:27