ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ 2022 ОН

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ
2022 ОН

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 776,635,300.00 776,635,300.00      
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 776,635,300.00 776,635,300.00      
3 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 776,635,300.00 776,635,300.00      
4 ОНХСангийн орлого 298,312,300.00 298,312,300.00      
5 ОНХСангийн зарлага 298,312,300.00 298,312,300.00      
6 Сум хөгжүүлэх сангийн орлого 77,200,000.00 77,200,000.00      
7 Сум хөгжүүлэх сангийн зарлага 77,200,000.00 77,200,000.00      
8 Сумын нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх / 30,000,000.00 30,000,000.00      
9 Наадмын талбайн засвар үйлчилгээ 10,000,000.00 10,000,000.00      
10 Ямаат 2 –р багийн төвд үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмж худалдан авах 20,000,000.00 20,000,000.00      
11 1-р багийн төвд мал тарилгын иж бүрэн хашаа барих 15,000,000.00 15,000,000.00      
12 3-р багийн төвд мал тарилгын иж бүрэн хашаа барих 15,000,000.00 15,000,000.00      
13 4-р багийн төвд мал тарилгын иж бүрэн хашаа барих 15,000,000.00 15,000,000.00      
14 Малын эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малын сэг зэм устгах 10,000,000.00 10,000,000.00      
15 Сумын төвд цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгох, засварлах 10,000,000.00 10,000,000.00      
16 1-р багийн нутаг хөшөөтөд инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах 33,000,000.00 33,000,000.00      
17 Сумын сургуулийн 320 хүүхдийн шинэ барилгын зураг төсөв хийлгэх 20,000,000.00 20,000,000.00      
18 Сумын төвийн орчныг цэвэрлэх, чулуу, шороог зөөх, буулгах 198,123,000.00 198,123,000.00      
19 Дотоодын үйлдвэрийн улаан хивэг, хорголжин тэжээл худалдан авах 15,000,000.00 15,000,000.00      
20 Өвс худалдан авах 10,000,000.00 10,000,000.00      
             
             
2022-10-03 10:53:58