Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/01

дугаар тушаалаар нийт 24 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр орон тоо цалингийн сангаа батлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Засаг даргын Тамгын газар нь 2023 онд үндсэн орон тоо 16, багийн Засаг дарга 6,  аймгаас удирдлагатай 9, нийт  32 албан хаагчтай ажиллаж, Хөдөө аж ахуйн тасаг, Санхүүгийн алба, Мал эмнэлгийн тасаг, Байгаль орчны алба гэсэн 4 нэгжтэй, улс төрийн албан хаагч 8, төрийн жинхэнэ албан хаагч 6, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 6, багийн Засаг дарга 6, гэрээт ажилтан 4 нийт 32 ажилтан албан хаагчидтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эрдэнэцогт сумын ЗДТГ нь Цагаандэнж 6 дугаар баг Хайрхан 1 103б байр. Утас 70446106, 70446109

2022-05-10 00:00:00